Eimol im Elferrod zo setze in Kölle am Ring

Eimol im Elferrod zo setze in Kölle am Ring,
dat es en jroße Ihr do jeht mer hin.
Met echte Fründe do bovven zo sezze,
singe, schunkele ,laache un och e beßje schwetze.
Do laachste dich kapott,
de Alddagstrott es für e paar Stündche fott.
Dat es e Jeföhl do bes de joot drop.
Met ner Pappnas em Jeseech un e Hötche om Kopp.
Mer hürt Redner zo un Fastelovendsjecke,
die Danzmarieche dun sich recke un strecke.
Ze Beluhnung jitt et Bützche, Orden un kräftich Applaus,
un donoh marscheet dat Schmölzche widder raus.
Do kammer sage leev Mutter Colonia ding Pänz sin prächtich jelunge.
Dat hät mer früher schon in Kölle su jesunge.
Dann sät de Präses, stoht op ihr Jecke,
jlich deit dat Dreigesteen met de „Mählsäck“ un „Spinat met Ei“ entrecke.
Drei schmucke Käls en voller Kledasch,
de Prinz, de Jungfrau, de Kölsche Boor, un die Bagasch.
Mer Kölsche fiere uns Trifolium,
mit dreimol Kölle Allaaf, tätä, tätä, tätä tschingbum.
D‘r nöhkste Optrett kündigt sich an,
ne janze Knubbel met enem Plagge vürre dran.
Do weed jewibbelt un jesunge,
Kölsche Junge sin däm Herjott joot jelunge.
Ävver och de Mädche han dat Hätz op dem rechte Fleck,
net nor Fastelovend es janz Kölle jeck.
Esu künnt isch emmer wigger verzälle,
dat jitt et doch nor bei uns en Kölle.
Jeneeßt de Jecke Zigg,
Äschermeddwoch es nit mih ärch wick.

Erklärung:
Mählsäck — scherzhaft für Prinzengarde
Spinat mit Ei — scherzhaft für Ehrengarde
Kledasch — Kleidung
Bagasch — Gesellschaft

Eure Henriette